Cách backup dữ liệu

Cách 1: Back up dữ liệu từ máy tính

Bước 5: Chọn file Backup gần nhất

Bước 6: Chọn Mở

Cách 2: Backup dữ liệu từ server Onemart (lưu ý: dữ liệu sẽ lấy file sao lưu gần nhất)