Links
Comment on page

Cách backup dữ liệu

Cách 1: Back up dữ liệu từ máy tính
Bước 1: Vào icon
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXb86xHAXdugHJ1%2F0.png?generation=1609749637955750&alt=media
bên góc phải của phần mềm
Bước 2: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXchezD9gHg2GBu%2F1.png?generation=1609749637978095&alt=media
Bước 3: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXdPLsqSufnMAhj%2F2.png?generation=1609749637966118&alt=media
Bước 4: Nhấn vào chữ chọn tệp
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXeNirETT5OsrF5%2F3.png?generation=1609749637967098&alt=media
Bước 5: Chọn file Backup gần nhất
Bước 6: Chọn Mở
Cách 2: Backup dữ liệu từ server Onemart (lưu ý: dữ liệu sẽ lấy file sao lưu gần nhất)
Bước 1: Vào icon
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXfmdBTpzLQVBSm%2F4.png?generation=1609749637970446&alt=media
bên góc phải của phần mềm
Bước 2: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXg4y92p-s3oMzw%2F5.png?generation=1609749637969608&alt=media
Bước 3: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXh2kM-Cb2Rrnys%2F6.png?generation=1609749637966672&alt=media
Bước 4: Chọn
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQBW2oZOu5YwbVO_r12%2F-MQBYXXikK3uxv21AkgE%2F7.png?generation=1609749637962891&alt=media