Cách cài đặt phần mềm ra ngoài màn hình Destop

Sau khi cài app ra màn hình Destop trên màn hình sẽ hiện ra logo của Phần mềm Onemart Việt