Sử dụng chức năng in theo khu vực

Với chức năng này sẽ áp dụng cho những quán có nhiều khu vực chế biến, mỗi khu vực chế biến sẽ cài đặt một máy in riêng. Sau đó làm như mục 2.2.2

Lưu ý: Đối với khu vực chế biến nào khi chọn danh sách in bếp theo khu vực đó cho phù hợp với máy in tại khu vực

Last updated