Quản lý giao dịch nhập hàng

Quản lý giao dịch nhập hàng

  • Tương tự bố cục các phần hóa đơn, trả hàng bán thì gồm các tính năng tạo giao dịch nhập hàng, lọc các hóa đơn nhập hàng, xem chi tiết hóa đơn nhập hàng.

  • Thao tác nhanh để trả hàng đã nhập, thanh toán hóa đơn nhập hàng nếu đang còn công nợ, in lại hóa đơn nhập hàng, hủy bỏ hóa đơn nhập hàng.

p

Last updated