Cập nhật thông tin người dùng

 Tại danh sách nhân viên, bấm chọn nhân viên muốn cập nhật thông tin, bấm nút Cập Nhật để vào giao diện cập nhật.

 Giao diện cập nhật giống với giao diện tạo người dùng/nhân viên mới. Tiến hành chỉnh sửa các thông tin và lưu lại để hoàn tất việc cập nhật.

 Các tính năng khóa tài khoản, chuyển trạng thái tài khoản chưa xác minh cũng được thực hiện tại giao diện Cập nhật.

 Đối với việc xóa tài khoản thì sẽ thực hiện ngay ở màn hình chính.

https://gblobscdn.gitbook.com/assets%2Fone-mart-vi%2F-MPsCVdNZ051P1B8BOsQ%2F-MPsCgzrOjvICvjXfstP%2F0.png?alt=media