Giao dịch chi tiền

Để thực hiện giao dịch Chi tiền, tại màn hình Bán hàng, bấm chọn Hóa đơn bán hàng mở danh sách thao tác, bấm chọn mục Chi tiền để vào giao diện chi tiền.

  • Các khoản tiền thường phải chi như mặt bằng, nhân viên, điện nước ….

  • Thực hiện tương tự như phần Thu tiền ở trên.