Links

Kết nối vào phần mềm bằng điện thoại không cần thông qua mã kết nối trên WEB

⁕ Điều đầu tiên muốn kết nối vào phần mềm không thông qua mã kết nối thiết bị, thì yêu cầu máy tính lẫn điện thoại phải chạy chung 1 mạng Wifi
⁕ Và phải mở phần mềm trên máy tính
Wifi máy tính
https://f39-zpg.zdn.vn/8286587552376894340/8b086ee376c4839adad5.jpg
Wifi điện thoại
Cách tự động kết nối là chỉ cần vào App Pos 1S trên điện thoại thì điện thoại sẽ tự động kết nối vào phần mềm
https://f41-zpg.zdn.vn/2664224487130599483/c1ae9f4cf36b06355f7a.jpg
App tự động quét cửa hàng
https://f32-zpg.zdn.vn/9196840594228465485/aee9d786bea14bff12b0.jpg
Sau đó tự động tìm thấy tên cửa hàng không cần thông qua mã kết nối
Cuối cùng người nhập chỉ cần nhập mật khẩu thì sẽ vào được phần mềm