Cách backup dữ liệu

Cách 1: Back up dữ liệu từ máy tính

Bước 1: Vào icon
bên góc phải của phần mềm
Bước 2: Chọn
Bước 3: Chọn
Bước 4: Nhấn vào chữ chọn tệp
Bước 5: Chọn file Backup gần nhất
Bước 6: Chọn Mở

Cách 2: Backup dữ liệu từ server Onemart (lưu ý: dữ liệu sẽ lấy file sao lưu gần nhất)

Bước 1: Vào icon
bên góc phải của phần mềm
Bước 2: Chọn
Bước 3: Chọn
Bước 4: Chọn