Chức năng Take Away

Với chức năng này sẽ giúp cho người dùng tiết kiệm được thời gian, chức năng hỗ trợ vừa Order và vừa thanh toán cùng 1 lúc

Muốn sử dụng chức năng trước hết người dùng phải mở chức năng lên bằng cách

Bước 1: Vào Icon Quản trị viên

Bước 2: Chọn Thiết lập cửa hàng

Bước 3: Bật SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TAKE AWAY

Last updated