Links
Comment on page

Cách xem báo cáo trên máy tính

Bước 1: Chọn vào biểu tượng
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQFYPseRwLOyXD-_w1n%2F-MQFk4Wy-FQVN0f5-lhd%2F0.png?generation=1609820036190533&alt=media
bên góc trái của phần mềm
Bước 2: Có thể xem được báo cáo tổng quan và báo cáo chi tiết
⁕ Báo cáo tổng quan là kết quả bán hàng trong ngày
‌⁕ Báo cáo chi tiết có thể xem được tất cả hóa đơn trong ngày đã giao dịch được những mặt hàng nào
⁕ Cũng có thể xem lại được những hóa đơn mà đã giao dịch trước đó như là xem hóa đơn theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm hoặc xem theo một khoảng thời gian nhất định
Cách xem báo cáo theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm
‌Chọn vào
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MQFYPseRwLOyXD-_w1n%2F-MQFk4X1cfmTUcSM45Jb%2F4.png?generation=1609820036210682&alt=media
mục thời gian bên góc phải của phần mềm
  • Sau đó chọn thời điểm muốn xem báo cáo
Cách xem báo cáo theo khoảng thời gian nhất định
Trong trường hợp muốn xuất file báo cáo có trên phần mềm, thực hiện bấm chọn nút Xuất file, mở file excel vừa xuất , sau đó lưu lại.