Quản lý mẫu in

Trước khi muốn thiết lập máy in thì phải tải sử dụng trình in OMV. Trình in sẽ hỗ trợ cho người dùng về việc in báo bếp và in thanh toán bằng điện thoại

Last updated