Chỉnh sửa – xóa chức danh/phòng ban

Tại vị trí chọn phòng ban – chọn chức năng ở trên, bấm mũi tên xổ xuống, chọn biểu tượng cây bút để sửa, biểu tượng thùng rác để xóa.