Tạo phiếu kiểm kho, quản lý phiếu kiểm kho

1.Tạo phiếu kiểm kho

Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa.

Bước 3: Tại giao diện kiểm kho, thực hiện nhập các mã hàng cần kiểm, kiểm đếm thực tế và nhập vào ô hàng thực tế.

Bước 4: Bấm hoàn thành để lưu kết quả kiểm kho và cân bằng kho nếu có bị sai lệch so với thực tế.

Có 2 dạng để kiểm kho

Dạng 1: Kiểm kho theo từng sản phẩm

⁎ Nhập lần lượt tên sản phẩm cần để kiểm kho

⁎ Sau đó nhập số lượng kho thực tế

Dạng 2: Kiểm kho theo từng nhóm sản phẩm

2.Quản lý phiếu kiểm kho: tìm kiếm, xem chi tiết, xóa, hủy, xuất file.

  • Tại danh sách các phiếu kiểm kho, bấm mã phiếu cần tìm vào ô tìm kiếm bên trái để tìm.

  • Sau khi tìm được, tại danh sách phiếu kiểm kho bên phải, bấm chọn vào phiếu cần xem, xóa, hủy hay chỉnh sửa để thao tác.

Last updated