Thêm mới bảng giá

Bước 1: Truy cập icon Thiết lập Hàng hóa.

‌1.Tại bảng thông tin bảng giá:

Tên bảng giá: Nhập tên của bảng giá cần tạo.

Hiệu lực: chọn thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của bảng giá.

Trạng thái: Tích chọn vào ô áp dụng để có thể áp dụng ngay bảng giá sau khi tạo.

‌2.Tại bảng Phạm vi áp dụng:

Có 5 hình thức phạm vi: toàn bộ hệ thống, toàn bộ người tạo, người tạo, toàn bộ khách hàng và nhóm khách hàng.

3.Tại bảng Thiết lập nâng cao:

‌Là nơi để thiết lập cách thức để xây dựng bảng giá.

Đơn giá: có thể cộng thêm hoặc giảm bớt bằng 1 số tiền hoặc bằng 1 tỷ lệ %.

‌Tích chọn ô “Tự động thay đổi theo giá chung” nếu muốn áp dụng cộng trừ thêm từ giá chung mặc định.

‌Tích chọn ô “Kết quả tính toán được làm tròn đến hành động” để làm tròn giá bán ra.

‌Tích chọn ô “Tạo danh sách sản phẩm theo bảng giá chung” để tạo ra bảng giá mới từ tất cả sản phẩm đang có trong bảng giá chung với 1 công thức tăng giảm ở phía trên.

Last updated