Phân quyền người dùng
Để tạo quyền mới, thực hiện các bước sau:
Bước 1: Bấm biểu tượng Nhân viên
Bước 2: Bấm chọn tab Phân Quyền
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MPsCnY3Otar0L236HD1%2F-MPsG7GxBtCa-xrz2JB-%2F0.png?generation=1609409267482882&alt=media
Bước 3: Tại menu danh sách quyền, bấm nút dấu cộng
để thêm quyền.
Bước 4: Nhập tên quyền cần tạo và bấm nút Lưu.
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MPsCnY3Otar0L236HD1%2F-MPsG7GyufuHgk0Kc3iS%2F1.png?generation=1609409267488283&alt=media
Cập nhật quyền cho tên quyền vừa tạo hoặc đã tạo trước đó:
Bước 1: Tại hộp danh sách quyền, bấm mũi tên để xổ xuống danh sách tên quyền và chọn tên quyền vừa tạo.
Bước 2: Tích chọn vào các quyền tương ứng muốn cấp ở bên dưới.
Bước 3: Bấm nút Cập nhật quyền để hoàn tất.
‌(Bấm biểu tượng thùng rác để xóa quyền).
‌Phân Quyền trên phần mềm One Mart Việt được phân thành từng nhóm quyền theo chức năng giúp dễ dàng kiểm soát các quyền đã cấp.
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/gitbook-28427.appspot.com/o/assets%2Fone-mart-vi%2F-MPsCnY3Otar0L236HD1%2F-MPsG7H--E8C6iyUQDZ-%2F3.png?generation=1609409267537179&alt=media
Copy link