Links
Comment on page

In hóa đơn thanh toán bằng điện thoại

In hóa đơn thanh toán trên điện thoại
Bước 1: Vào phần Máy in
Bước 2: Bật tính năng tự động in hóa đơn
Bước 3: Bật thêm tính năng Nhân lệnh in từ thiết bị khác
Bước 4: Nhấn LƯU THAY ĐỔI
Phải bật tính năng Sử dụng trình quản lý in POS_1S lên thì khi thanh toán trên điện thoại mới ra hóa đơn trực tiếp trên máy in
Trường hợp không bật tính năng Sử dụng trình quản lý in POS_1S khi thanh toán trên điện thoại sẽ hiện ra bảng Review, khi đó máy tính nhấn Ok thì điện thoại mới in hóa đơn được